Metoda zwraca z podziałem na strony: listę wszystkich przeprowadzonych operacji na koncie.
Może również zostać użyta z parametrami, które zapewnią nam przefiltrowanie wyników.

JSON Array of Query Params

balancesId
array of strings

Tablica identyfikatorów rachunków dla których ma zostać zwrócona historia.

balanceCurrencies
array of strings

Tablica walut dla których ma zostać zwrócona historia.

fromTime
int32

Czas w formacie UNIX timestamp od którego mają zostać pobrane rekordy.

toTime
int32

Czas w formacie UNIX timestamp do którego mają zostać pobrane rekordy.

fromValue
float

Minimalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.

toValue
float

Maksymalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.

balanceTypes
string

Typ portfela: fiat / crypto.

types
array of strings

Tablica typów operacji. Lista operacji dostępna jest poniżej.

sort
array of objects

Tablica parametrów sortowania: by - pole po którym posortować, order - rodzaj sortowania: ASC/DESC.

📘

Wszystkie parametry filtrowania muszą zostać wysłane w query w formacie JSON.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

items

array

historyId

UUID

Unikalny identyfikator wpisu.

balance

array

Informacje o saldzie, którego dotyczy wpis.

 • id

UUID

Unikalny identyfikator rachunku.

 • cyrrency

string

Kod waluty.

 • type

string

Typ portfela: crypto / fiat.

 • userId

UUID

Unikalny identyfikator użytkownika.

 • name

string

Nazwa portfela.

detailId

UUID

Unikalny identyfikator detali operacji (jeżeli są dostępne).

time

UNIX timestamp

Czas utworzenia wpisu.

type

string

Typ operacji, lista wszystkich typów dostępna jest poniżej.

value

decimal

Wartość operacji.

fundsBefore / fundsAfter / change

array

Tablice parametrów dla salda, które uwzględniają wartości przed / po operacji oraz samą wartość zmiany.

 • total

decimal

Całkowita ilość środków.

 • avalilable

decimal

Dostępna ilość środków.

 • locked

decimal

Zablokowana ilość środków.

hasNextPage

boolean

Czy istnieje kolejna strona z historią.

fetchedRows

integer

Ilość pobranych wierszy.

limit

integer

Wartość aktualnego limitu wierszy.

settings

array

Tablica parametrów o filtrach zastosowanych w zapytaniu.

 • balancesId

array

Tablica identyfikatorów rachunków, dla których została zwrócona historia.

 • balanceCurrencies

array

Tablica walut, dla których została zwrócona historia

 • balanceTypes

array

Tablica walut, dla których została zwrócona historia

 • engine

string

Nazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.

 • fromTime

Unix Timestamp

Czas, od którego chcemy pobrać historię.

 • toTime

Unix Timestamp

Czas, do którego chcemy pobrać historię.

 • absValue

boolean

Czy zastosować filtrowanie dla wartości bezwzględnych z wartości fromValue oraz toValue.

 • fromValue

decimal

Minimalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.

 • toValue

decimal

Maksymalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.

 • sort

array

Tablica parametrów sortowania: by - pole po którym posortować, order - rodzaj sortowania: ASC/DESC.

 • limit

integer

Wartość aktualnego limitu wierszy.

 • types

array

Tablica typów operacji. Wszystkie możliwości dostępne są poniżej.

Typy operacji

Klucz

Opis

CREATE_BALANCE

Utworzenie rachunku.

ADD_FUNDS

Wpłata na rachunek.

SUBTRACT_FUNDS

Wypłata z rachunku.

TRANSFER_FROM

Przelew wewnętrzny z rachunku.

TRANSFER_TO

Przelew wewnętrzny na rachunek.

TRANSACTION_COMMISSION_OUTCOME

Pobranie prowizji za transakcję.

TRANSACTION_PRE_LOCKING

Blokada środków na rachunku.

LOCK_FUNDS

Blokada środków na rachunku.

ADMIN_LOCK_FUNDS

Blokada środków na rachunku

UNLOCK_FUNDS

Odblokowanie środków na rachunku.

ADMIN_UNLOCK_FUNDS

Odblokowanie środków na rachunku.

TRANSACTION_POST_INCOME

Otrzymanie środków z transakcji na rachunek.

TRANSACTION_POST_OUTCOME

Pobranie środków z transakcji z rachunku

ADMIN_ADD_FUNDS

Korekta środków na rachunku

ADMIN_SUBTRACT_FUNDS

Korekta środków na rachunku

TRANSACTION_OFFER_ABORTED_RETURN

Zwrot za usunięcie oferty na rachunek

AFFILIATE_FUNDS_TRANSFER

Transfer środków z programu partnerskiego

PAY_WITHDRAW_LOCK

Blokada środków na rachunku: {name}

TRANSACTION_OFFER_COMPLETED_RETURN

Anulowanie oferty poniżej wartości minimalnych

TRANSACTION_FAIL_UNLOCKING

Zwrot po nieudanej próbie wystawienia oferty

WITHDRAWAL_LOCK_FUNDS

Blokada środków

WITHDRAWAL_UNLOCK_FUNDS

Odblokowanie środków

WITHDRAWAL_SUBTRACT_FUNDS

Wypłata środków

FUNDS_MIGRATION

Migracja środków

TRANSACTION_COMMISSION_RETURN

Zwrot prowizji

ADD_FUNDS_ERROR_REFUND

Korekta blokady

OLD_ADDRESS_CRYPTO_DEPOSIT

Wpłata na stary adres

FIAT_DEPOSIT_MIGRATED

Wpłata na rachunek: {name}

ADMIN_SUBTRACT_FUNDS

Korekta środków na rachunku: {name}

ADMIN_WITHDRAWAL_REFUND

Zwrot środków za anulowaną wypłatę

SUBTRACT_FUNDS_ERROR_CORRECTION

Korekta środków

ADD_FUNDS_COMPENSATION

Rekompensata

BITCOIN_GOLD_FORK

Fork Bitcoin

BALANCE_DEPOSIT_CORRECTION

Korekta wpłaty

WITHDRAWAL_CUSTOM_COMMISSION

Prowizja za przelew dla sieci Bitcoin

Typy operacji, które nie są już używane i związane są z nieaktualnymi kartami:

Klucz

Opis

CARD_ADMISSION

Zasilenie karty z rachunku

CARD_ORDER

Zamówienie karty

INCOME

Zasilenie karty

OUTCOME

Wypłata z karty

LOCK_CARD_ADMISSION

Zasilenie karty, blokada środków

UNLOCK_CARD_ADMISSION

Anulowanie zasilenia karty

SUBTRACT_CARD_ADMISSION

Zasilenie karty

LOCK_ORDER_COMISSION

Blokada środków za zamówienie karty

SUBTRACT_CARD_ORDER

Opłata za wydanie karty

UNLOCK_CARD_ORDER

Odblokowanie środków za wydanie karty

Language
Authentication