Zapewnia wygodną możliwość wysłania środków pomiędzy własnymi portfelami.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

from / to

array

Tablica informacji dla salda źródłowego i docelowego.

id

UUID

Identyfikator portfela.

userId

UUID

Identyfikator użytkownika.

availableFunds

decimal

Ilość dostępnych środków.

totalFunds

decimal

Całkowita ilość środków.

lockedFunds

decimal

Ilość zablokowanych środków.

currency

string

Kod waluty.

type

string

Rodzaj waluty: CRYPTO / FIAT.

name

string

Nazwa portfela.

balanceEngine

string

Nazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.

Language
Authentication