Metoda pozwala na utworzenie dodatkowego portfela dla wybranej waluty.
Można utworzyć maksymalnie 10 własnych portfeli, co wraz z domyślnym daje łączną liczbę maksymalnie 11 portfeli dla każdej z walut. W przypadku tokenów - dla każdego z nich maksymalna ilość może się różnić.

Szczegóły odpowiedzi

Klucz

Typ

Opis

balance

array

id

UUID

Identyfikator portfela.

userId

UUID

Identyfikator użytkownika.

availableFunds

decimal

Ilość dostępnych środków.

totalFunds

decimal

Całkowita ilość środków.

lockedFunds

decimal

Ilość zablokowanych środków.

currency

string

Kod waluty.

type

string

Rodzaj waluty: CRYPTO / FIAT.

name

string

Nazwa dla stworzonego portfela.

balanceEngine

string

Nazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY.

Language
Authentication